Kerkgeskiedenis

AFSTIGTING VAN DIE GEMEENTE

In 1975 is daar `n vergadering gehou by die huis van Karel Kruger om moontlike afstigting te bespreek. So is die bal aan die rol gesit om `n nuwe gemeente te stig. Die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Derdepoort het op sy vergadering van 17 Maart 1976 besluit om oor te gaan tot die afstigting van `n nuwe gemeente, Kameeldrift. Die aangeleentheid is bespreek en goedgekeur op `n vergadering van die kerkraad en gemeente op 28 Maart 1976. Die datum is bepaal vir Saterdag 25 September 1976 om 15:00 in die kerkgebou van Derdepoort. Daar was 211 belydende lidmate en 137 dooplidmate.

Bates en skenkings: `n Plot van omtrent 3 hektaar (gedeelte 308 van gedeelte 250 van die plaas Kameeldrift 298 JR) wat aan Derdepoort behoort het, word aan die nuwe gemeente geskenk (die waarde ongeveer R9 000-00). Verder word `n bruidskat van R8 000-00 geskenk gedurende die eerste jaar na afstigting.

Die volgende is deur ds PJS de Klerk aan br JJ Prinsloo oorhandig tydens die seremonie: `n Adreslys van die lidmate, afstigtingsakte, transportakte en `n tjek van R2000-00. Alle kerkraadslede kry eervolle ontslag waarna hulle weer in hul nuwe gemeente bevestig word.

Eredienste word gehou in die skoolsaal van die Hoërskool FH Odendaal. Die saal het plankvloere gehad en kort voor lank is daar `n beroep gedoen op die kerkraad om nie die stoele rond te skuif as hulle inkom nie, asook nie die mammas as hulle uitloop met die kinders nie.

Die eerste kerkraad soos op 26 September 1976:

Ouderlinge:

JC van Wyk

MJJ Erasmus

JC de Beer (kassier)

JL Pretorius (ouderlinge-skriba)

P van der Walt (attes-skriba)

JM Briel (skriba)

JD Schieke

WP Grobler

WJBR Chapman

Diakens:

JA van der Walt

HA van der Laan

LJ Botha

PF Buurke

JH Stander

HFC Venter

Daar is `n ooreenkoms aangegaan met ds LH Stavast om gedurende die eerste jaar, tot einde 1976, 2 dae per week in die gemeente te werk, asook om Sondae te preek (teen `n honorarium van R12,50 per diens). Ds Nardus Droomer was die konsulent en het vanaf November 1976 tot April 1977 vergaderings en preekbeurte behartig. Ds Niko Vorster het ook `n paar keer hier gepreek gedurende die tyd.

Die eerste doopbak is geskenk deur diaken JH Stander en die oorspronklike kollektesakkies is deur William Chapman gemaak en geskenk. In 1980 het br Nic Meyer nog kollektesakkies gemaak. In 1984 het oom Ben Enslin nuwe sakkies gemaak asook die tafeltjie in die portaal. Die nagmaalservies is deur br en sr JJ Prinsloo geskenk. Só het die nuwe gemeente met die nodige toerusting hul eerste nuwe treë begin stap. Die eerste paar kerkraadsvergaderings is gehou aan huis van ouderling Johan Briel. Nadat ds Casper Breed hier bevestig is, is die vergaderings gehou by oom Wynand le Roux se huis en daarna by die pastorie. Die susters het na afstigting by die huis van sr Johanna Coetzer vergader en daarna in die huis van oom Wynand le Roux.